Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 8 of 8 (0.034 secs)
You searched for: creator:"Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755"
[texts]Gairm an De mhoir do'n t sluagh neimh-iompoichte, iompochadh agus bith beo. - Baxter, Richard, 1615-1691
Translated by Rev. Alexander Macfarlane, minister at Kilninver, Argyll
Keywords: Conversion
Downloads: 386
[texts]Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg 's ann Gaillbhearla. (Volume 1778) - Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755
Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll
Downloads: 43
[texts]Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach, do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg, 's ann Gaillbhearla. (Volume 1753) - Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755
The first edition of Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll
Downloads: 100
[texts]Sailm Dhaibhidh ann dan Gaelach do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaelic 's ann Gaill-bhearla. - Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755
P. [383]-453 contain Alexander Macfarlane, 'Laoidhe eidir-theangaicht' agus eidir-mhinicht' o chuimh-reannaibh eagsamhail do'n Scrioptur Naomha. Comh-chruinnicht' agus deasaichte le buidheann ainmnichte le Aird Sheanadh Eaglais Alba. ... Agus, iompoicht anis, gu Gaidhlig Albannaich; air iarrtas Seanaidh Earra-ghaidheal ... le Alastoir Mac-pharlain ... ' with own titlepage
Keywords: Hymns, Scottish Gaelic; Scottish Gaelic poetry
Downloads: 323
[texts]Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra : agus an eidir-thengachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhealig, 's ann Gaill-bhearla - Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755
Contains : Laoidhe eidir-theangaicht' agus eidir-mhinicht' o chuimh-reannaibh eagsamhail do'n Scrioptur Naomhtha; collected by a committee of the General Assembly of the Church of Scotland, and translated by Alastoir Mac Pharlain, i.e., Alexander Macfarlane
Downloads: 331
[texts]Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidhlig, 's ann Gail-bhearla. (Volume 1800) - Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755
Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll
Downloads: 212
[texts]Laoidhe eidir-theangaicht' agus eidir-mhinicht' o chuimh-reannaibh eagsamhail do'n Scrioptur Naomhtha. (Volume 1779) - Church of Scotland. Translations and Paraphrases. Scottish Gaelic. 1779
Alastoir Mac Pharlain = Alexander MacFarlane
Downloads: 39
[texts]Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg 's ann Gaillbhearla. (Volume 1776) - Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755
Macfarlane's Psalter; a revision of that of the Synod of Argyll
Downloads: 64
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)